چارت تولد چیست؟

به زبان ساده چارت تولد محاسبات چیدمان آسمان در لحظه تولد شماست و بررسی تاثیر این چیدمان روی زندگی شماست. بیشتر بدانید…

به زبان ساده جیوتیش چیست

به زبان ساده جیوتیش علمی هست که چارت سیارات را در لحظه تولد شما ترسیم می کند و اثر چیدمان سیارات را روی سرنوشت شما بررسی می کند. بیشتر بدانید…

چرا این گزارش رایگان است؟

علت این موضوع این است که بتوانید یک شمای کلی در مورد چارت تولد خود پیش از مشاوره داشته باشید و حتی در صورتی که نخواستید از سرویس مشاوره استفاده کنید، بتوانید چیدمان سیارات و معانی کلی آنها در لحظه تولد خود توسط دانش جیوتیش ببینید، خدمتی از اسطرلاب